องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการศึกษาดูงาน 2564
      

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564

ณ ฮอล์ลิเดย์ปาร์ค เขาใหญ่ รีสอร์ท

อบต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับหวาย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

...

 
  โครงการศึกษาดูงาน 2564
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...
  โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ ประจำปีง...
   โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้า...
  กิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสี...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของประชาชน ประจำปีงบ...
  โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือชีวิตและการเอาตัวรอดจา...
  โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แห่งชีวิต ประจำปีงบประม...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส...