องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ผลคะแนนรายหน่วยงาน ITA 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e- GP ระหว่างเดือน ก.พ.2564 ถึงเดือน พ.ค.2564 ไตรมาสที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2564 ]
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e- GP ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือนม.ค.64 ไตรมาสที่ 1 [ 7 เม.ย. 2564 ]
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 มี.ค. 2564 ]
9 ข้อมูลการให้บริการ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]
10 ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 12 มี.ค. 2564 ]
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
13 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ธ.ค. 2563 ]
15 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]
16 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 30 พ.ย. 2563 ]
17 ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2563 ]
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 11 พ.ย. 2563 ]
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 9 พ.ย. 2563 ]
20 เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]
21 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 ต.ค. 2563 ]
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 ต.ค. 2563 ]
24 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]
25 ผลคะแนน ITA 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 24 ส.ค. 2563 ]
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2563) [ 20 ก.ค. 2563 ]
28 สถิติจำนวนการให้บริการ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
29 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 15 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9