องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 เพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงาน และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556/2559 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
           ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2555

          (ลงชื่อ)
                     (นายธนากร   หงษ์อินทร์)
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2555