วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2563 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดนแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง