องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 [ 1 มิ.ย. 2554 ]
82 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 12 ม.ค. 2554 ]
83 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 [ 14 ธ.ค. 2553 ]
84 ประกาศการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 [ 23 ก.ย. 2553 ]
85 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 ก.ย. 2553 ]
86 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 [ 2 ส.ค. 2553 ]
87 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง [ 20 ก.ค. 2553 ]
88 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2553 ]
89 แบบคำร้องทั่วไป [ 13 ก.ค. 2553 ]
90 ประกาศการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) [ 6 ก.ค. 2553 ]
91 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 [ 21 มิ.ย. 2553 ]
92 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 [ 17 มิ.ย. 2553 ]
93 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 [ 14 มิ.ย. 2553 ]
94 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) [ 10 มิ.ย. 2553 ]
95 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและคณะกรรมการของกองทุนฯ ประจำปี 2553 [ 10 มิ.ย. 2553 ]
96 ทดสอบการทำงานโปรแกรมข่าวประชาสัมพันธ์ [ 27 พ.ค. 2553 ]
97 แบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 (ไตรมาส 3) [ 30 พ.ย. 542 ]
98 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
99 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
100 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]
101 แบบคำร้องทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]
102 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
103 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
104 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
105 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
106 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
107 รายงานการประชุม สมัยที่ 3 วันที่ 6 พศจิกายน พ.ศ.2557 [ 30 พ.ย. 542 ]
108 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภา [ 30 พ.ย. 542 ]
109 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]
110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10