องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]
62 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ย. 2557 ]
63 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]
64 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]
65 แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 (เมษายน-มิถุนายน) [ 17 ก.ค. 2557 ]
66 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]
67 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 16 มิ.ย. 2557 ]
68 แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556(มกราคม-มีนาคม) [ 30 เม.ย. 2557 ]
69 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 7 มี.ค. 2557 ]
70 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2558 [ 17 ก.พ. 2557 ]
71 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2557 [ 31 ม.ค. 2557 ]
72 แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556(ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ม.ค. 2557 ]
73 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน [ 6 ม.ค. 2557 ]
74 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]
75 แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี [ 2 ธ.ค. 2556 ]
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้จัดแผนจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมีนาคม 2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]
77 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 4 พ.ย. 2556 ]
78 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 [ 9 ส.ค. 2556 ]
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) [ 2 ส.ค. 2556 ]
80 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 [ 26 ก.ค. 2556 ]
81 โครงการเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงาน ๕ ส. [ 10 ก.ค. 2556 ]
82 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557–2559) [ 5 ก.ค. 2556 ]
83 แต่งตั้งเลขานุการสภาฯ อบต.ขามสะแกแสง [ 25 มิ.ย. 2556 ]
84 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 19 มิ.ย. 2556 ]
85 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 14-28 มิ.ย. 56 มีกำหนด 15 วัน [ 10 มิ.ย. 2556 ]
86 โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าดู น่ามอง ประจำปี 2556 [ 5 มิ.ย. 2556 ]
87 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 [ 17 พ.ค. 2556 ]
88 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ประจำปี 2556 [ 17 พ.ค. 2556 ]
89 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2555 [ 16 พ.ค. 2556 ]
90 ประกาศอำเภอขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 [ 16 พ.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9