องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 19 เม.ย. 2560 ]
42 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]
43 การแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 [ 13 มี.ค. 2560 ]
44 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ครั้งที่ ๑/๒๕๖o [ 28 ก.พ. 2560 ]
45 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 ก.พ. 2560 ]
46 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย แรก ปี พ.ศ. 2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]
47 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย แรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]
48 ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 1 ก.พ. 2560 ]
49 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ขามสะแกแสง [ 1 ก.พ. 2560 ]
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (1) [ 20 ม.ค. 2560 ]
51 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]
52 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) [ 6 ม.ค. 2560 ]
53 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 4 ปี พ.ศ. 2559 [ 23 ธ.ค. 2559 ]
54 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีอากรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560 [ 15 ธ.ค. 2559 ]
55 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ธ.ค. 2559 ]
56 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 13 ต.ค. 2559 ]
57 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จำนวน 6 โครงการ [ 20 ก.ย. 2559 ]
58 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ ๘ ตำบลขามสะแกแสง [ 16 ส.ค. 2559 ]
59 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 3 ปี พ.ศ. 2559 [ 11 ส.ค. 2559 ]
60 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย ๓ ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]
61 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา และสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 [ 15 มิ.ย. 2559 ]
62 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 2 ปี พ.ศ. 2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]
63 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย ๒ ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 13 พ.ค. 2559 ]
64 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง และประกวดรำโทน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]
65 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 มี.ค. 2559 ]
66 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ. 2559 [ 24 ก.พ. 2559 ]
67 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]
68 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจ ของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. [ 15 ม.ค. 2559 ]
69 พรบ.อำนวยความสะดวก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 14 ม.ค. 2559 ]
70 คู่มือประชาชน (ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ) [ 14 ม.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9