องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศ สัดส่วนประชาคมตำบลขามสะแกแสง [ 15 พ.ค. 2562 ]
22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]
24 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]
25 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น.doc [ 10 เม.ย. 2562 ]
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล .ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2562 ]
27 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น นม.ถ. 3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ 15,13,11 [ 15 มี.ค. 2562 ]
28 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]
29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]
30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]
31 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]
32 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]
33 เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีอากรจต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่7 [ 30 พ.ย. 2561 ]
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 [ 30 พ.ย. 2561 ]
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่14 [ 30 พ.ย. 2561 ]
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่1 [ 29 พ.ย. 2561 ]
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่4 [ 29 พ.ย. 2561 ]
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 [ 29 พ.ย. 2561 ]
40 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นผู้อำนายการเลือกตั้งประจำเขตและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขต [ 21 พ.ย. 2561 ]
41 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 16 พ.ย. 2561 ]
42 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 พ.ย. 2561 ]
43 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 พ.ย. 2561 ]
44 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]
45 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 1 พ.ย. 2561 ]
46 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
47 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 31 ต.ค. 2561 ]
48 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]
49 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]
50 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9