องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 15 มิ.ย. 2563 ]
13 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]
14 ผลการประเมิน Itas 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]
15 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]
16 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) และ ประกาศรับโอน 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]
17 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]
18 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]
21 คำสั่งและประกาศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 27 ธ.ค. 2562 ]
22 ประชุมประชาคมตำบลขามสะแกแสง 2/2562 ปีงบ 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]
23 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]
24 เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]
25 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
26 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 2 ต.ค. 2562 ]
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 12 ก.ย. 2562 ]
29 กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 30 ก.ค. 2562 ]
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 1 ก.ค. 2562 ]
31 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]
32 ข้อมูลสถิตการร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]
33 การประเมินผลการควบคุมภายใน [ 25 มิ.ย. 2562 ]
34 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 25 มิ.ย. 2562 ]
35 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]
36 พรบ ข้อมูลข่าวสาร [ 20 มิ.ย. 2562 ]
37 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]
38 ประกาศ สัดส่วนประชาคมตำบลขามสะแกแสง [ 15 พ.ค. 2562 ]
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]
40 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9