องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร. 089-8442510

  
นายธนวิชญ์  คงชุ่มชื่น
ตำแหน่ง ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัญญาพัชร หลอดสันเทียะ นางสาวปุญญาพร มุ่งจอมกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กนางสาวจีราพร มุ่งอ้อมกลาง
คนงานทั่วไป