องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
กองช่าง


นายโอวาส หว่างกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ตำแหน่ง ว่าง
นางสาวสุดารัตน์  เยินสูงเนิน
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ


 
ตำแหน่ง ว่าง  
นายช่างโยธา  
   

นายธเนศ  แสพลกรัง
นายชัยชนะ อินทร์นอก
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไปนายนิวัตน์ ชนะจอหอ
จ้างเหมาทั่วไป