องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวขวัญจิต นิฤมล
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวสิริรัตน์ สุวรรณเมธากุล
นางกานต์รวี ดวงกลาง
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


ตำแหน่ง ว่าง ตำแหน่ง ว่าง
นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ
   

 
นางสาวพัชรพร สูบโคกสูง
นางสาวมณฑิรา หวังมวนกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์นอก นางสาวกฤษณา รอดแก้ว
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ