องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.


นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 092-5964615

นางกิติมา ทำมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9995601

นางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-8442510

นางวรพร อาชาไนย
นางอาภาภรณ์   กกสันเทียะ นางสุชาดา  เครื่องกลาง
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
 นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล
     


นายพศวัฒน์ หวังกลาง พันจ่าเอก ประเสริฐ คงหาญ
ตำแหน่ง ว่าง
นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการนายนุกูล  เหลาสา
นางสาวณิชาภัทร  ดำสันเทียะ
นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
 นายสุรเดช หวังกลุ่มกลาง
 นางสาวนิด ดังกลาง
 นายโกมินทร์ หลอดสันเทียะ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ  ตกแต่งสวน
นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณกลาง นายธรรมรัตน์ บุญโฉม นายวิศวะ ศรีม่วงกลาง
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถ พนักงานวิทยุ

นางพิกุล มุ่งแฝงกลาง นายเบญจรงค์ ปิติเขต
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
จ้างเหมาบริการ (รปภ.)