องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 นางสาวพรพนารัช   พงศ์เกสรินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
โทร. 092-5964615


นางกิติมา ทำมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
โทร. 081-9995601นางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
นางสาวขวัญจิต นิฤมล
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8442510 โทร. 089-6293966


นายโอวาส หว่างกลาง
นางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร. 086-8770490 โทร. 089-8442510