องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]
26 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเกลี่ยแต่งล้มกอง ภายในหมู่บ้านคู หมู่ 9 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
27 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเกลี่ยแต่งล้มกอง ภายในหมู่บ้านคู หมู่ 9 (ตาราง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
28 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเกลี่ยแต่งล้มกอง ภายในหมู่บ้านคู หมู่ 9 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ 4 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ 4 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]
31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ 4 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]
34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริงบึง หมู่ 14 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ 14 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]
37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ 14 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 22 มี.ค. 2561 ]
40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
41 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
42 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (ตาราง ปปช.01) [ 22 มี.ค. 2561 ]
43 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
44 โครงการก่อร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมุ่ 12 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ประกาศ) [ 13 มี.ค. 2561 ]
46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ตาราง ปปช.01) [ 13 มี.ค. 2561 ]
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (แบบสรุปราคากลาง) [ 13 มี.ค. 2561 ]
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ประกาศ) [ 13 มี.ค. 2561 ]
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ตาราง ปปช.01) [ 13 มี.ค. 2561 ]
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบสรุปราคากลาง) [ 13 มี.ค. 2561 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8