องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงร่วมกับประชาคมตำบลขามสะแกแสง ครั้งที่ 2/2561การประชุมคณะกรรมการพัฒนา  อบต. ขามสะแกแสง  ร่วมกับประชาคมตำบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  อบต. ขามสะแกแสง  เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  และได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาคมตำบลได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน