องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน(รำโทน) ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน(รำโทน) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2561 ณ อบต.ขามสะแกแสง เพื่อส่งเสริมและสืบสานซึ่งศิลปการแสดงรำโทน ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตของชาวตำบลขามสะแกแสงมาช้านาน ให้เด็กและเยาวชนในตำบลขามสะแกแสง ได้ร่วมสืบสานให้คงอยู่สืบไป