องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ครั้งที่ 3/2559


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยมีวาระการประชุมทีสำคัญ เช่น การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากองทุนฯ การพิจารณาเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้น