องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ครั้งที่ 3/2559
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยมีวา...
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามส...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ...
  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพี...
  ิวันที่ 15 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลข...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงได้เข้าร่วมพิธีบวงส...
  การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลขามสะแกแสง
  โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรปก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้จัดการแข่งขันก...
  การแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง วันที่...
  งานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง วันที่ 10 -11 ...