วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง