วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.3 สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองจาน หมู่ 15,13,11 ตำบลขามสะแกแสง
9  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.3 สายบ้านโนนสะอาด ? บ้านหนองจาน หมู่ 15,13,11
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง