วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ภายในหมู่บ้านด่านช้่างหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ภาคเรียนที่ 2/2561 (กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง