วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ? 29 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมรถแห่สำหรับประกอบริ้วขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าชุดริ้วขบวนพร้อมแต่งหน้าโรงเรียนบ้านหนองจาน ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างรถธิดาพริก เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างรถธิดาพริก เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (๑ ธ.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) บ้านบุละกอ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง