วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าใบเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติกมีนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3035 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง