วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสงประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียที่ 1/2562(16 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ภาคเรียนที่ 2/2561 (1 - 15 พฤษภาคม 2562) งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง