วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือน กรกฎาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสงประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (กรกฎาคม - ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง