วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่นภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง