วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างขยายเฟสไฟฟ้าจากอาคารที่ทำการ อบต.ขามสะแกแสงไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างขยายเฟสไฟฟ้าจากอาคารที่ทำการ อบต.ขามสะแกแสงไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าซ่อมบำรุงรักษา (รถยนต์คันเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาประตูกระจกด้านหน้า ด้านใน ด้านหลัง และกระจกหน้าต่างในตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง