วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านรึมบึง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก (สำหรับใช้ในการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง