วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2563 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดนแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง