วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (โตโยต้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง