วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 3781 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมามบรมราชกุมามี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นายสนั่น เอกกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นางกลม หวังจองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2565 (นายสนั่น เอกกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2565 (นางกลม หวังจองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.108-03 สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)