วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2563 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำสำหรับแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง