วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างขออนุมัตินำเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (กรกฎคม - ตุลาคม 2561) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2561) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง