วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.3 สายบ้านโนนสะอาด ? บ้านหนองจาน หมู่ 15,13,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง