วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างขออนุมัตินำเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (กรกฎคม - ตุลาคม 2561) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง