วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียที่ 1/2562(16 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ภาคเรียนที่ 2/2561 (1 - 15 พฤษภาคม 2562) งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างนำเครื่องถ่ายเอกสารตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง