วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ห้องทำงานนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 12 พฤษภาคม 2565) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง