วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อปริ้นเตอร์ A4 และ ปริ้นเตอร์ A3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 14 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมที่มีการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
เหมาเครื่องเด็กเล่น (บ้านลม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง