วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่น ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่น ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือน สิงหาคม 2562 - ตุลาคม 2562) งวดที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 (เดือน กรกฎาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง