วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นางกลม หวังจองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2565 (นายสนั่น เอกกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2565 (นางกลม หวังจองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.108-03 สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง