วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (หม้อต้มน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต 3035 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน กอ 3781 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ นายลัด ชูเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ นายลัด ชูเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ฯ นายลัด ชูเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ นางสาวอบ เอกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง