วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อเทปวัดระยะและไม้สต๊าฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนางแบ่ง มุ่งแฝงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)