วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ Digital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
เช่าต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็ปไซต์ www.khamsakasang go.th (การจ้างที่ต้องต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่น ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง