วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อเทปวัดระยะและไม้สต๊าฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนางแบ่ง มุ่งแฝงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.พ. 2563
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง