วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ห้องทำงานนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 12 พฤษภาคม 2565) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง