วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมุ่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลขามสะแกแสงอ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)