วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านรึมบึง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก (สำหรับใช้ในการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง