วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมที่มีการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖5 (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ๒๕๖6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างรถธิดาพริก เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจัดงานวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แมกเนติกโฟโต้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แมกเนติกโฟโต้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง