วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอันแน่นภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง