วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านรึมบึง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก (สำหรับใช้ในการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างขยายเฟสไฟฟ้าจากอาคารที่ทำการ อบต.ขามสะแกแสงไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างขยายเฟสไฟฟ้าจากอาคารที่ทำการ อบต.ขามสะแกแสงไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าซ่อมบำรุงรักษา (รถยนต์คันเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง