วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤ๋ษภาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม-ถ-108-04 สายบ้านขาม-บ้านคู หมูที่ 1 บ้านขาม ตำบลขามสะแกแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม-ถ-108-04 สายบ้านขาม-บ้านคู หมูที่ 1 บ้านขาม ตำบลขามสะแกแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง