วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แมกเนติกโฟโต้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แมกเนติกโฟโต้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
วัสดุก่อสร้าง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง