วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2566 (ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึง 29 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดสารเคมมีแห้ง (คืนถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แมกเนติกโฟโต้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง