วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2563 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง