วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 14 พฤษภาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง