วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ นางสาวอบ เอกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง