วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ออโต้สวิทช์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2563 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างนำรถกระเช้าส่วนกลางตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3035 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 ตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างนำเครื่องถ่ายเอกสารตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.khamsakasang go.th (การจ้างที่ต้องต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง