วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสะอาด หมุ่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดจครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในที่ทำการ อบต.ขามสะแกแสง
9  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา