องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดพันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลในอนาคตข้างหน้า  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  ในลักษณะพหุภาคี  ทั้งภาครัฐ เอกชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน  เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ดังนั้น  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ดังนี้

 

เป็นตำบลที่น่าอยู่  เชิดชูประเพณี  วัฒนธรรม  เลิศล้ำธรรมาภิบาล

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดให้มี  บำรุงรักษาทางบกสะดวกรวดเร็ว  และมีบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้เพียงพอและทั่วถึง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  คุณภาพชีวิต  ศาสนา  ศิลปะ  จารีต  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

4. การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.      ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร

2.      ประชาชนได้รับการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอ

3.      ประชาชนได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  รักษาขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมอันดี และมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

4.      เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี

5.      การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพื่อเกิดความโปร่งใส