องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด อบต.
 

นางสาวพรพนารัช   พงศ์เกสรินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ
รองปลัด  อบต.
นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด  อบต.
นางอาภาภรณ์   กกสันเทียะ
 นางวรพร  อาชาไนย นางสาวสุชาดา  เครื่องกลาง
นักพัฒนาชุมชน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา 
นายนุกุล  เหลาสา
นางสาวณิชาภัทร  ดำสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 นายโกมินทร์  หลอดสันเทียะ

นายสุรเดช  หวังกลุ่มกลาง

 ตกแต่งสวน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 นายวิศวะ  ศรีม่วงกลาง

 นายพยุงศักดิ์  แก้วไพฑูรย์

พนักงานวิทยุ

 คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)