องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สาส์นจากนายก อบต.
 

สวัสดีค่ะ ...  พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลขามสะแกแสง  ตลอดทั้งผู้มีเกรียติที่ได้อ่านวารสารนี้ทุกท่าน 

ดิฉันนางดอกไม้  พากลาง  ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลขามสะแกแสง  ให้ทำหน้าที่บิรหางานในตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงอีกวาระหนึ่ง  ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสในการทำงาน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข

และพัฒนาตำบลของเราให้ความเจริญก้าวหน้าต่อไปเพื่อพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบผลการทำงาน  ในรอบปีงบประมาณ  2556  ที่ผ่านมา  

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงได้จัดทำ  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  เพื่อเป็นการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ผลการ  

ทำงานให้ประชาชนได้รับทราบ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ดิฉันได้แถลงต่อสภา  อบตฯ  ทั้ง  6  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการพัฒนา      

โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านการส่งเสริมศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านเศรษฐกิจ

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                   

ตลอดระยะเวลาการดำรงค์ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ดิฉันมุ่งมั่น  ทุ่มแททั้งแรงกาย  แรงใจ

ในการพัฒนาตำบลของเรา  และแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง  เพื่อให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข  อยู่ดี     

กินดีอย่างถ้วนหน้าและจะมุ่งมั่นทำงานให้ดียิ่งขึ้น                                                                                                    

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจมาตลอด  ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกและดวง

ทิตย์วิญญาณของคุณย่าโม  จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  ตลอดไป..........

                                                       

  (ลงชื่อ)  นางดอกไม้  พากลาง

                                                                             (นางดอกไม้  พากลาง)

                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง